010-4817173

Terug naar boven

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Primera Slinge, gevestigd Slinge 582, 3086 EW te Rotterdam. Telefoonnummer +31 (0)10-4817173. E-mail: Slinge@Primeranet.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24302380. BTW nummer NL812622431B01. Rekeningnummer: ING 9605102  IBAN - nummer: NL 53 ING 0009.605102.02
BIC - nummer: INGNL21

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, na aanvaarding tijdens het bestelproces van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Primera Slinge V.O.F., verder aan te duiden als: "Blokshop.nl", en de afnemer, (bedrijf en consument) van welke aard dan ook, evenals op de daaruit voortvloeiende verbintenissenafwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Blokshop overeengekomen worden.

1.2 Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Blokshop.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Blokshop.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals dienst rechtsopvolgers.

1.3 Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4 Onder “bedrijf” of “instelling” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.6 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Blokshop.nl niet, tenzij deze schriftelijk door Blokshop.nl zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Blokshop.nl een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarde van Blokshop.nl niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.


Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Blokshop.nl gedane aanbiedingen, offertes tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijsopgaven en materiaallijsten aan bedrijven of instellingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen, enz. worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

2.3 Door Blokshop.nl verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Blokshop.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Blokshop.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de afnemer niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deeld Blokshop.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Blokshop.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Blokshop.nl biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is Blokshop.nl gerechtigd te vertrouwen op wat telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Blokshop.nl behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Blokshop.nl dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Blokshop.nl geïdentificeerd. Door het gebruik van een identificatie die door Blokshop.nl aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Met betrekking bij het plaatsen van een opdracht van een bedrijf kan Blokshop.nl de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen. En kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gestelt. Blokshop.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Blokshop.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van de afnemer. Blokshop.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Blokshop.nl toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Blokshop.nl schade lijdt, dient de afnemer tegen Blokshop.nl hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klant identificatie, Blokshop.nl onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen. Alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Blokshop.nl slechts voor zover zij door Blokshop.nl schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. Dit totaal wordt gespecificeerd weergegeven.

5.2a Ten aanzien van opdrachten geleverd in Nederland, geldt dat boven de € 99.00 gratis wordt verzonden en daaronder zal er een opslag van € 6.96  inclusief btw aan verzendkosten in rekening worden gebracht. (Bij afhalen in de winkel wordt dit natuurlijk niet in rekening gebracht).

5.2b Wanneer u kiest om de bestelde producten zelf op te halen, kunt u dit aangeven bij de kassa afhandeling. U kiest dan als betaaloptie "Afhalen". Hierdoor betaald u geen verzend kosten.


5.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van meer der kostprijsfactoren door wettelijke regelingen of bepalingen is Blokshop.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Bij wijzigingen voor Blokshop.nl, al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, is afnemer bevoegd om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door betaling onder rembours, storting, overmaking of via Ideal op een door Blokshop.nl aangewezen bank- girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giro afschriften van Blokshop.nl vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Deze bepaling geld niet voor consumenten.

6.3 Al wat de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Blokshop.nl, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der complete voldoening. Bovendien komen alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor rekening van de afnemer.

6.5 Indien Blokshop.nl daartoe aanleiding ziet, kan Blokshop.nl nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Bij opschorting van de overeenkomst bij consumenten zal dit in alle redelijkheid geschieden.

6.6 Zolang Blokshop.nl geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur gelevert.

6.7 Blokshop.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.8 Restitutie met betrekking tot het zelf ophalen van producten vanuit ons winkel vestiging te Rotterdam geldt dat Blokshop.nl dit bedrag contant bij aflevering of terug stort, binnen 5 dagen op het rekening nummer van afnemer.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Blokshop.nl totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Blokshop.nl geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.


7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Blokshop.nl, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Blokshop.nl gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen. In welke geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is onthouden, onverminderd het recht van Blokshop.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Blokshop.nl berust afgescheiden te bewaren dan wel aan de andere kant individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer verantwoordelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.


Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Wij streven ernaar om het product binnen 2 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging of bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

8.2 Overschrijding van de door Blokshop.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft een bedrijf of instelling nimmer recht op schadevergoeding.

In geval van annulering van de opdracht door bedrijf of instelling heeft Blokshop.nl het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen. Onverkort het recht van Blokshop.nl op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Zonder overleg zal de diensten en/of leveringen niet in gedeelte worden geleverd. Indien is overeengekomen dat deze wel in fasen zullen plaatsvinden, mag Blokshop.nl de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen. Totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen betreffende de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Blokshop.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van in ontvangst name gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.


Artikel 9 Transport

9.1 Blokshop.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Blokshop.nl zal een (transport)verzekering af sluiten. Indien en voor over Blokshop.nl zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. Indien het product bij de koper wordt bezorgd (geleverd), is de zaak voor risico van de koper.


Artikel 10 Reclame

10.1 Blokshop.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Blokshop.nl slechts in behandeling genomen indien zij binnen bekwame tijd na levering schriftelijk aan Blokshop.nl kenbaar zijn gemaakt. Onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blokshop.nl. Retour aanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Blokshop.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Blokshop.nl toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Blokshop.nl aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Blokshop.nl te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Blokshop.nl, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Blokshop.nl het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.


Artikel 11 Afkoelperiode en Herroepingrecht

11.1 Overeenkomsten met consumentkopers, die via internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van dertig (30) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 14e dag van het product in kwestie in het bezit van Blokshop.nl te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consumentkoper.

11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Blokshop.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending.


Artikel 12 Garantie

12.1 De garantie met betrekking tot de door Blokshop.nl geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

12.2 Garantiebepalingen zijn van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en er geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Voor bedrijven en instellingen geldt dat Blokshop.nl nimmer is verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Blokshop.nl, iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Voor bedrijven en instellingen geldt dat Blokshop.nl niet aansprakelijk is voor de door haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook. Behoudens ingeval van aan Blokshop.nl toerekenbare opzet of grove schuld.

13.3 Voor bedrijven en instellingen geldt dat voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Blokshop.nl geleverde goederen, is Blokshop.nl niet aansprakelijk.

13.4 bedrijven en instellingen vrijwaart Blokshop.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Blokshop.nl geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Blokshop.nl en/of door haar ingeschakelde derden.

13.5 Voor bedrijven en instellingen geldt dat de aansprakelijkheid van Blokshop.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.


Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Blokshop.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

14.3 Het is afnemer verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blokshop.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


Artikel 15 Opeisbaarheid

15.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

b. Blokshop.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

15.2 Voor bedrijven en instellingen geldt dat Blokshop.nl in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van al vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;

a. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. Enig door de afnemer aan Blokshop.nl verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. Het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.


Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Liefst per e-mail. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

2. Vorenstaande laat onverlet het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De geschillen tussen afnemer als bedrijf of instelling en Blokshop.nl voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering. Zullen voor zover de wet dat toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Blokshop.nl, tenzij anders is overeengekomen.


Blokshop
Slinge 582
3086 EW Rotterdam
Nederland

© 2005-2024 BLOKSHOP All Rights Reserved

Veiligheid en privacy

Volgens de privacywetgeving AVG moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Blokshop.nl. (Blokshop.nl is onderdeel van Primera Slinge en zal verder als Blokshop.nl genoemd worden)

Zoals;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Contact met ons over jouw aankoop van een product
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Een nieuwsbrief en e-mail
- Bezoek van de Blokshop.nl-website
- Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Blokshop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blokshop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Blokshop.nl geeft op basis van geautomatiseerde verwerkingen je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blokshop.nl) tussen zit. Blokshop.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Onze bezorgpartners MyParcel, PostNL en DHL om de bestelling op het juiste adres te kunnen afleveren
- Leveranciers zoals Quantore om nog sneller uw bestelling te laten afleveren, alleen wanneer wij het niet op eigen voorraad meer hebben staan
- Onze verkoop platvormen zoals Bol.com om onze artikelen via deze partijen te kunnen verkopen
- IT-dienstverleners Smyler en partijen die onze reviews verzamelen zoals Kiyoh
- Betaalpartners zoals Icepay om uw diverse betalingen te kunnen aanbieden zoals iDEAL


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blokshop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Niet meer gebruikte klantaccounts verwijderen wij na 7 jaar. Hierna kunnen wij deze eventueel alleen anoniem gebruiken voor interne doeleinden
- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt
- Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 7 jaar lang. Wanneer je hiervoor heb uitgeschreven of afgemeld, zullen wij alles verwijderen uit ons systeem. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt
- Camerabeelden van onze winkel Primera Slinge bewaren we niet langer dan 2 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting
- Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Helaas is dit ook nodig

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blokshop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blokshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blokshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Blokshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blokshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blokshop.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens

  • Primera Slinge h/o Blokshop.nl
  • Slinge 582
  • 3086 EW Rotterdam
  • 010-4817173
  • info@blokshop.nl
  • Eindverantwoordelijker: Joop de Blok
  • KVK 24302380
  • BTW NL 812622431 B 01
  • Vestigingsnummer 000003399273

 

ELECTRONIC COMMERCE OVEREENKOMST
ALGEMENE VOORWAARDE

1. Door het plaatsen van een aankooporders middels gebruik van deze website en de e-commerce aanbiedingen van Blokshop.nl (het "Programma"), aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde voorwaarden ("Voorwaarden") na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft Blokshop.nl de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant ("Toegelaten Gebruikers") toe om de prijzen en productinventarissen van Blokshop.nl te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen "Kant Identificatie"genoemd).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. de Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt Blokshop.nl onmiddelijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en- procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat Blokshop.nl het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

6. De Klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.

7. De Klant erkent dat Blokshop.nl niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het ontvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar Blokshop.nl door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoud Blokshop.nl het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

8. De Kant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan Blokshop.nl stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

9. Blokshop.nl mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag dfe Klant zijn toegang tot het Programma beëndigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan Blokshop.nl wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

10. Blokshop.nl en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. Blokshop.nl heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

11. Blokshop.nl behoud zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het order bevestigingsscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de Blokshop.nl factuur de enige documentatie kan zijn die door Blokshop.nl wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van Blokshop.nl producten en diensten besteld via het Programma.

13. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van Blokshop.nl zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval Blokshop.nl en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van Blokshop.nl producten die verkocht worden ("Aankoop Overeenkomst"); in dat geval zullen de voorwaarden van deze Aankoop Overeenkomst de aankoop en licentie van Blokshop.nl producten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

14. De partijen gaan ermee akkoord dat Blokshop.nl niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als Blokshop.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd via het Programma, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

17. De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin Blokshop.nl het order aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van Blokshop.nl om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen
© 2005-2024 BLOKSHOP All Rights Reserved